Artiklar och uppsatser

Legalitetsprincipen, skattedirektiv och tolkningen av mervärdesskattelagen

i Vänbok till Bertil Wiman, Norstedts Juridik 2019 

Skatteseminarier kan ibland vara goda katalysatorer för att sätta igång en debatt i en viss fråga, men som i förlängningen också kan visa sig aktualisera djupare principiella spörsmål. Till ett av de många seminarier som anordnats av Skatterättsligt Forum...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

En god skattelagstiftning

i Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, rättssäkerhet, välstånd Förlaget Näringslivshistoria, 2018

I en antologi med anledning av Näringslivets Skattedelegations 100-årsjubileum blir det naturligt att uppmärksamma delegationens roll och betydelse i lagstiftningsprocessen och opinionsbildningen.
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Förbättrad granskning av regelgivning och dess konsekvenser

i Rätt underlag för rätt beslut - Åtgärder för bättre konsekvensutredningar, Näringslivets regelnämnd, september 2017

För att de rättsregler som meddelas genom föreskrifter, allt ifrån lagstiftning till myndighetsföreskrifter, och som påverkar företags och enskildas agerande, ska nå målsättningen med regelgivningen på effektivast möjliga sätt, fordras att konsekvenserna av reglerna utreds så gott det går i förväg.

Läs hela artikeln (pdf) ››

IFA-rapport, assessing BEPS: origins, standards, and responses

IFA-kongressen år 2017 i Rio de Janeiro

Issues of prevention of tax avoidance have always been on the agenda of the Swedish legislator. However, base erosion was not a major concern until a few years ago, when excessive interest deductions became a concern.
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) och subsidiaritetsprincipen

Skattenytt 2016 s. 853-863

Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta eller EU:s rätt? — När EU i början av 2016 presenterade sitt Anti-Tax Avoidance Package var det många som reagerade på att detta skedde i form av ett förslag till direktiv.

Läs hela artikeln (pdf) ››

Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen

Skattenytt 2016 s. 730-749

Vad uttrycket ”ingen skatt utan lag” står för känner vi till, men en annan fråga är: hur vag får en skattelag va’? På det senare temat presenterade Anders Hultqvist en rapport i november förra året. I den här artikeln sammanfattas rapporten och...

Läs hela artikeln (pdf) ››

IFA-kongressen 2015: Taxpayers’ Rights och BEPS

Svensk skattetidning 2015 s. 650-664

Sista helgen i augusti inleddes 2015 års upplaga av den årliga världsskattekongressen, som arrangeras av International Fiscal Association (IFA). Uppemot 2000 deltagare och medföljande deltog i ett mycket välorganiserat...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Hur vag får en skattelag va’?

Svenskt näringslivs publikation, November 2015

Lagstiftningsfrågor fortsätter att intressera en större publik, inte minst alla dem som har att granska och svara på remisser om förslag om ny skattelagstiftning, men även dem som i praktiken har att bedöma konsekvenser av lagstiftning och ge...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen

Skattenytt 2015 s. 560-569

Länge har möjligheten till förhandsbesked varit medlet att snabbt få fram prejudikat i ovissa skattefrågor. När generalklausulen mot skattefykt infördes sänktes dessutom kravet för förhandsbesked från...

Läs hela artikeln (pdf] ››

BEPS - Implementering i svensk rätt

Svensk skattetidning 2015 s. 309-324

Detta bidrag till temadagen innehåller en översiktlig beskrivning av de frågor avseende implementering i nationell rätt som uppkommer i samband med att OECD antar de dokument av olika karaktär som BEPS-arbetet avses leda fram till.

Läs hela artikeln (pdf) ››

Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag - Enkel- eller dubbelbeskattade?

Skattenytt 2015 s. 716-740

När man bläddrar i skatteböcker eller Skatteverkets informationsmaterial är det mycket litet, om någonting alls, man finner om den särskilda associationsformen ömsesidigt försäkringsbolag. Det är en associationsform av äldre datum...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Två forskarkonferenser

Skattenytt 2015 s. 301-305

Under vintern har det för de festa akademiskt verksamma varit mycket undervisande och förhoppningsvis också en del forskande. Då är det särskilt stimulerande med några tillfällen där möjlighet ges att träffa forskarkollegor, som man inte sett på ett tag,

Läs hela artikeln (pdf) ››

Till frågan om rätt skattesubjekt

Svensk skattetidning 2015 s. 3-20

Inkomstskattelagen innehåller få bestämmelser om vem som är rätt
skattesubjekt. Bestämmelserna om den subjektiva skattskyldigheten
inskränker sig till att endast ange att den som är obegränsat skattskyldig i Sverige ska beskattas för alla sina inkomster...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Skattefrågor kring vinstandelar i ömsesidiga skadeförsäkringsföretag 

Brandkontoret, januari 2015

Frågan som ställts är om nuvarande reglering i inkomstskattelagen (IL) medger att utbetalning av vinstandelar från ömsesidiga skadeförsäkringsbolag är skattefria, som de alltid varit, eller om de numera är skattepliktiga.
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Kommentar till Action 13 - TR-dokumentation

Svensk skattetidning 2014, s. 803-806

Såsom Glansberg framhållit är TP-dokumentation inget nytt, utan kraven på en sådan har växt fram successivt bland staterna under de senaste decennierna med stöd av rekommendationer från bl.a. OECD, och i Europa, EU TPD.1 I Sverige fick vi krav på sådan dokumentation 2007...

Läs hela artikeln (pdf) ›› 

Internationell interaktiv rättsbildning i skatterätten

Skattenytt Akademisk Årsskrift 2014, s. 77-99

Vår generation av jurister lever nu i en värld som alltmer integreras, inte bara genom internationellt samarbete, utan också genom lagstifning som ska förhandlas fram mellan nationerna och samordnas till en gemensam uppsättning normer...

Läs hela artikeln (pdf) ››  

Fader Gunnar-doktrinen – till frågan om rätt skattesubjekt

i Blandade fång - En vänbok till Magnus Carlsson, 2014, s. 201-225

I ett antal stora mål på senare tid har frågan om rätt skattesubjekt åter aktualiserats, senast avseende s.k. carried interest i kammarrättens dom avseende Nordic Capital...

Läs hela artikeln (pdf) ››  

Ett skattelagstiftningsråd

i Hultqvist, Anders, Melz, Peter och Påhlsson, Robert (red.), Skattelagstiftning - att lagstifta om skatt, Norstedts Juridik 2014, s. 159-173

I diskussioner och debatter om skatteanpassning, skatteundvikande förfaranden m.m. (kringgående av skattelag) ligger fokus ofta på olika mer eller mindre intellektuellt utmanande rättstillämpningsåtgärder, såsom generella skatteflyktsklausuler eller omtolkning av faktumsidan...
 
Läs hela artikeln (pdf) ›› 

Beredning av skattelag II

Skattenytt 2014 s. 858-870

I förra numret av Skattenytt (s. 771 f.) gavs en sammanfattning av de konstitutionella kraven för beredning av skattelag, vilka presenterats i en nyligen framlagd studie för Svenskt Näringsliv.  Däri fnns också en särskild studie av tre beredningar som mött omfattande kritik under senare år och som också resulterat i en bristfällig lagstifning, nämligen...

Läs hela artikeln (pdf) ›› 

Beredning av skattelag I

Skattenytt 2014 s. 771-790

Under de senaste åren – och särskilt under förra året i samband med ändringarna av 3:12-reglerna – har frågan om beredningskravet vid framtagande av skattelagsförslag blivit allt oftare accentuerat, särskilt som Lagrådet i allt skarpare...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Om beredningsprocessen för skattelag

Svenskt näringslivs publikation, September 2014

Under de senaste åren har frågan om beredningen av ny skattelagstiftning kommit att diskuteras allt oftare, särskilt då kritik riktats emot korta remisstider, remisstid under semestertid, att det inte funnits tid att ta hänsyn till remisskritiken...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Skattefria stipendier – särskilt som forskarfinansiering

Skattenytt 2013 s. 496-525

Stipendier utges för olika ändamål, t.ex. mottagarens utbildning, konstnärlig verksamhet, forskningsverksamhet, som priser för uppsatser m.m. I det följande är det forskningsfinansiering som kommer att stå i fokus. Mycket av rättspraxis...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Legalitetsprincipen och lagtolkning – några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet

Skattenytt 2013 s. 10-21

Den 18 september 2012 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) det s.k. 5/6-delsmålet (mål nr 1960-12). Domen är kortfattad och till stora delar sekretessbelagd, men HFD gör samma bedömning som Skatterättsnämnden...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Generell tredjemansrevision – fishing expedition?

Svensk skattetidning 2012 s. 240-261

Sedan den allmänna självdeklarationens införande år 1902 har möjligheterna och befogenheterna att kontrollera uppgifterna utvidgats successivt. Redan 1928 infördes bokföringsgranskningen och 1956 togs steget fullt ut genom...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Affärsmässigt motiverad – en analys av bestämmelserna om ränta på koncerninterna lån

Svensk skattetidning 2012 s. 122-141

 Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 (RÅ 2007 ref. 84–85), där en ”räntesnurra” inte fälldes med hjälp av skatteflyktslagen, utan tvärtom med hänvisning till det...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen?

Svensk skattetidning 2010 s. 240-261

Inledningsvis vill jag påpeka att jag tidigare skrivit om problemet med skattetillägg vid tillämpning av skatteflyktslagen från befrielsesynpunkt, eftersom det i det närmaste per definition alltid är...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Metodfrågor vid konflikt mellan lagar om dubbelbeskattningsavtal och andra skattebestämmelser – en argumentationsanalys

Svensk skattetidning 2010 s. 520-534

Domen i RÅ 2008 ref. 24 (jfr RÅ 2008 not. 61) gav upphov till en omfattande debatt om Regeringsrättens rättstillämpning i det fallet och hur lagar om dubbelbeskattningsavtal...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Kapitalförlust, kapitalförlust eller driftförlust? – Särskilt avseende lånefordringar

Svensk skattetidning 2010 s. 263-277

Jag har på grund av ett fall, som jag haft insyn i, fått anledning att fundera rätt ordentligt över vad som hänt med det gamla kapitalförlustbegreppet (före inkomstskattelagen, IL)...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Handelsbolagsdomarna och Regeringsrättens syn på skatteflykt

Svensk skattetidning 6-7 2009 s. 772-783

Den 29 maj 2009 avgjorde Regeringsrätten tre förhandsbeskedsmål avseende skatteplanering med fastighetsförsäljningar genom handelsbolag (mål nr 6398-05, 2729-06 och 37-08). Ett mål återförvisades till Skatterättsnämnden, medan Regeringsrätten...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Sambandet redovisning och beskattning i ett konstitutionellt perspektiv

Svensk skattetidning 2009 s. 250-266

Frågan om man i konstitutionellt hänseende vid beskattningen kan vara beroende av bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed har aktualiserats av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, SamRoB, (SOU 2008:80).

Läs hela artikeln (pdf) ››

Vad är en kapitalförsäkring?

Svensk Skattetidning 2009, s. 45-58

När jag i min artikel i Skattenytt i höstas analyserat och kommenterat de s.k. kapitalförsäkringsdomarna, bl.a. Regeringsrättens dom den 30 juni 2008, där försäkringen underkändes som liv- och kapitalförsäkring, avslutade jag den med...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Verklig innebörd i nytt rättsfall

Svensk Skattetidning 2009, s.106-111

Fallet handlar om en försäljning av aktier genom ett belgiskt bolag med syfte att undgå svensk skatt på försäljningsvinsten. Förfarandet var i allt väsentligt följande: L skulle tillsammans med två släktingar sälja fåmansbolaget TAB till en utomstående svensk köpare.

Läs hela artikeln (pdf) ››

Några kapitalförsäkringsdomar – omkaraktärisering i stället för genomsyn

Skattenytt 2008, s. 617-627

Lagom till sommarsemestern i år meddelade Regeringsrätten domar i några fall som kommit att kallas ”kapitalförsäkringsupplägg”. Man skulle kunna tro att det här är en koherent samling fall som aktualiserar samma fråga, men...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Anmälan av Robert Påhlsson, Likhet inför skattelag - likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten

Juridisk Tidskrift 2007/2008 s. 972-977

 Ända sedan inkomstskatten infördes 1862 har det uttryckligen fordrats att taxeringen skall bestämmas och fastställas så att den ”varder i möjligaste måtto jämlik och rättvis”. 1 I 1 § i 1956 års taxeringslag, som gällde fram till 1990 års taxeringslag, stod det att...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Skattetillägget – dags för en utvärdering och reformering, igen!

Svensk skattetidning 2008 s. 142-152

Under hösten och vintern har skattetilläggsreglernas effekter åter debatterats med anledning av några fall som uppmärksammats i dagstidningarna. För oss som deltagit i denna debatt under lång tid är det emellertid inga...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Industrivärden-domarna – en analys

Svensk skattetidning 2008, s 60-65

Det var många som med spänning väntade på Regeringsrättens domar i Industrivärden-målen. 1 När de så kom den 6 november förra året gav de upphov till starka reaktioner (dock utan jämförelse med vad som hände samma dag 1632).
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Anmälan av Oskar Henkow, Financial Activities in European VAT - A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities

Svensk skattetidning 2007, s.689-691

Den 26 oktober 2007 disputerade Oskar Henkow vid Lunds universitet på en avhandling med titeln Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Om föreskriftsregleringen angående dokumentationskravet vid internprissättning

Svensk skattetidning 2007, s. 404-411

För ett år sedan antogs nya regler om dokumentation vid internprissättning i internationellt verksamma företag i intressegemenskap (se 19 kap. 2 a § och 2 b § LSK). De ska tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 2007 eller senare. 

Läs hela artikeln (pdf) ››

En Tätningskommission i stället för genomsyn och skatteflyktslag

Svensk skattetidning 2007 s. 229-235.  

I decennier har vi nu diskuterat problemet med s.k. luckor i skattelagstiftningen från ett rättstillämpningsperspektiv. Skatteflyktslagar, genomsynsresonemang, helhetssyn är svenska varianter av ”substance over form”...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Rättshandlingars verkliga innebörd

Skattenytt 2007, s. 696-703

Vi har under ett par decennier haft en debatt om skatterättens förhållande till civilrätten. Sture Bergström gjorde stora insatser härvidlag genom sina två monografier om Skatter och civilrätt och rättshandlingars ogiltighet.
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt

Svensk skattetidning 2005 s. 302-321 

I denna artikel diskuteras utvecklingen i fråga om rättsliga metodfrågor vid skatteundvikande transaktioner och skatteflyktslagens tillämpning.
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Den nya skatteflyktslagen – Vad har hänt?

i festskrift till Gustaf Lindencrona, Norstedts Juridik, 2003, s. 193-209

Skatteflyktslagen infördes 1980, ändrades 1983, upphävdes 1992, men återinfördes 1995, ändrades 1998 och gäller i sin senaste version fortfarande.

Läs hela artikeln (pdf) ››

IFA-rapport, Consumption taxation and financial services

IFA-kongressen år 2003 i Sydney

Sweden has in the past had some other taxes concerning the raising of capital. The modern consumption tax is, however, value added tax (VAT). As for other EU Member States...

Läs hela artikeln (pdf) ››

IFA-rapport, Taxation of hybrid financial instruments in cross-boarder transactions

IFA-kongressen i München år 2000

The Swedish securities market consists of three separate trading markets. First, there is the market for Swedish government bonds, mortgage credit institution bonds...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Leasingdomarna – en analys och kommentar

Skattenytt 1999 s. 395-404

Den 24 juni 1998 meddelade Regeringsrätten ett antal domar avseende leasingtransaktioner. Flertalet av domarna avsåg flygplansleasing och kommanditdelägarna i KB Metro Flyg respektive Mega Carrier KB...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Vad är rättssäker beskattning?

Svensk skattetidning 1998 s. 763-768

Rättssäkerhetsbegreppet har inte någon enkel entydig definition, vilket dock inte är detsamma som att det kan användas hur som helst. Det märktes inte minst då...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Rättssäkerheten vid en offensiv kontrollverksamhet

i Riksdagens revisorers Rapport 1997/98:6, Resursförstärkning till skattemyndigheternas kontrollverksamhet s. 75-84

I februari 1998 erhöll jag uppdraget att biträda Riksdagens revisorer med granskningen av effekterna av tillförda medel till skattemyndigheterna för utökad skattekontroll. Uppdraget har omfattat en redovisning...

Läs hela artikeln (pdf) ›› 

Moms och finansiella tjänster

Svensk skattetidning 1998 s. 45-52

Mervärdesskatt utgår numera vid omsättning av i stort sett alla varor och tjänster. Skatten skall vara konsumtionsneutral och då bör det i princip inte finnas några undantag. Av olika skäl finns...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Taxpayers’ Rights in Sweden

 i Revenue Law Journal 1997 s. 43-58

As in most other countries there are a number of taxes in Sweden, including income tax, wealth tax, inheritance tax, gift tax, real estate tax and value added tax. The ordinary taxpayer is mainly concerned with income tax, while businesses, particularly...

Läs hela artikeln (pdf) ››

TRAKTORMÅLET - RÅ 1989 ref. 57 (plenimål)

i Rättsfall att minnas, Juristförlaget 1997 s. 329-340

En vid Hofors Lastbilscentral anställds maka fick 1980 köpa en traktor från lastbilscentralen till ett pris som taxeringsnämnden ansåg vara betydligt under marknadsvärdet,...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Ny skatteflyktslag - en metodfråga för skatterätten

Skattenytt 1996 s. 670-681

I SOU 1996:44 presenterar 1995 års skatteflyktskomitté ett förslag till en ny utformning av skatteflyktslag – det sjätte i ordningen. Enligt min mening är förslaget bristfälligt och...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Tvångsåtgärdslagen prövad av Regeringsrätten

Skattenytt 1995 s. 716-726

Den 1 juli 1994 ersattes bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, ofta kallad...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Skatteflyktslagen - Vara eller icke vara? Det borde ha varit frågan

Skattenytt 1995 s. 578-590

I vår story så är designbyråerna i communityn hjältarna i vår framgång. En av våra kunder sa att det är som att ha en privat PT och det stämmer. Du behöver en strateg vid din sida som coachar dig. Det är de som läser av designtrenderna på din marknad (vi finns i flera länder) och skapar din helt unika sida med dig i förarsätet.

Läs hela artikeln (pdf) ››

Passivitetsrätten vid skatteutredningar

Advokaten 1995 s. 9-11

Den misstänktes rätt att tiga och att i övrigt vara passiv i en förundersökning är numera en självklarhet i de flesta civiliserade länder. Genom amerikanska polisfilmer får de flesta lära sig hur man i USA...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Skillnaden mellan skattekontroll i samverkan och tvångsåtgärder

Svensk skattetidning 1994 s. 463-472

I föregående nummer av denna tidskrift (s. 366 ff.) efterlyste regeringsrådet Arne Baekkevold synpunkter på om skattekontrollen skall ske i samverkan med den skattskyldige. Tillspetsat frågar han om taxeringsrevision skall...
 
Läs hela artikeln (pdf) ››

Anstånd med skatt vid eftertaxering

Juridisk tidskrift 1990/91 s. 55-65 (tillsammans med Christer Silfverberg)

Vid 1991 års taxering skall de nyligen antagna reglerna för den reformerade taxeringsprocessen tillämpas för första gången. Genom reformen får skatteorganisationen delvis en ny struktur samtidigt som förfarandereglerna ändras på flera punkter. Arbetet med reformen har pågått under nästan hela 1980-talet.

Läs hela artikeln (pdf) ››

Rättssäkerheten i skatteprocessen 

i Demokratin, Rättssäkerheten och BeskattningenErik Anners (red.), Norstedts Förlag 1988, s. 88-111

De rättsregler som handlar om i vilka fall och under vilka förutsättningar som skatt skall utgå kallas vanligtvis de materiella rättsreglerna. För inkomst- och förmögenhetsbeskattningens del återfinns dessa regler främst i...

Läs hela artikeln (pdf) ››

Krönikor

Frågan om avdrag för klimatkompensation, igen!

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, september 2018 

Den 29 juni 2018 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i Arla-målet (mål nr 4428-17) om avdrag för utgifter för klimatkompensation. Till skillnad från i Saltå Kvarn-målet (HFD 2014 ref. 62) fick den skattskyldige avdrag för dessa utgifter, vilket säkerligen...

Läs hela krönikan (pdf) ››

Förslag till nya ränteavdragsbegränsningsregler

Blendow Lexnova Experkommentar - Skatterätt, augusti 2017

Efter att Företagsskattekomitténs förslag (SOU 2014:40) mötte stark kritik har förslaget om ränteavdragsbegränsningar i företagssektorn omarbetats inom Finansdepartementet.

Läs hela krönikan (pdf) ››

Ska EU bestämma företagsbeskattningen?

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, januari 2017

I kölvattnet av det G20/OECD-ledda BEPS-projektet för att förhindra att skattebaserna urholkas har EU-kommissionen lanserat ett antal förslag för att koordinera skattelagstiftningen inom EU. Det har tidigare gällt bl.a. justeringar i moder-/ dotter-bolagsdirektivet, informationsutbytesavtal och nu senast ett skatteflyktsdirektiv med minimibestämmelser (ATAD)..

Läs hela krönikan (pdf) ››

Skatt och Corporate Social Responsibility – nu även i svensk tappning!

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, oktober 2016

När Skatteverket nu har redovisat sitt uppdrag till regeringen/ finansdepartementet om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning (se skrivelse 2016-10-28, dnr 131 311279-16/113) är det också resultatet av en internationell trend som pågått i över ett decennium, att skapa opinion kring företagens sociala ansvar.

Läs hela krönikan (pdf) ››

EU och BEPS - Nytt förslag möter stark kritik

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, april 2016

I april månads expertkommentar i skatterätt skriver Anders Hultqvist om EU-kommissionens kritiserade förslag om harmoniserande åtgärder för att komma tillrätta med skatteundandraganden inom EU. Kommentaren behandlar bl.a. förslagets samband med det s.k. BEPS projektet och dess förenlighet med subsidiaritetsprincipen.

Läs hela krönikan (pdf) ››

Base Erosion Profit Shifting (BEPS) – vad händer nu?

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, november 2015 

Det var med en aldrig tidigare skådad ambition som det av G20/OECD ledda s.k. BEPS-projektet sattes igång 2013. På drygt två år skulle alla medverkande stater i detta projekt försöka komma överens om gemensamma åtgärder för att motverka att de nationella skattebaserna urholkas, dvs. att...
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Missbruksbestämmelse i moder-/dotterbolagsdirektivet

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, maj 2015

Fram till nu har EU:s Råd och Kommission begränsat sig till att föreslå medlemsstaterna att införa olika skatteflykts- och missbruksbestämmelser i skattelagstiftning, t.ex. i kommissionens rekommendation av  den 6 december 2012 om aggressiv skatteplanering, C(2012) 8806 final.

Läs hela krönikan (pdf) ››

EU-kommissionen och HFD om ränteavdragsbegränsningen

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, februari 2015 

Efter att ha kommenterat de första förhandsbeskeden lämnade av Skatterättsnämnden (SRN) om tillämpningen av ränteavdagsbegränsningsreglerna i Lexnovas expertkommentar i maj 2014 har ytterligare förhandsbesked lämnats under sommaren och hösten 2014.
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

BEPS - Sju nya rapporter

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, september 2014 

G20-staternas och OECD:s projekt BEPS (Base Erosion Profit Shifting) har nu pågått i drygt ett år. Den 16 september 2014 kunde OECD:s generalsekreterare, Angel Gurría, stolt presentera de första sju rapporterna inom BEPS-projektet på en...
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, maj 2014 

Jag har tidigare beskrivit reglernas konstruktion i Lexnovas Expertkommentarer i skatterätt, februari 2012 (Räntesnurror och affärsmässiga skäl) resp. oktober 2012...
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Nordic Capital - först ut bland private equity-målen

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, januari 2014 

Strax före jul kom Nordic Capital-domen från kammarrätten i Stockholm (mål nr 8755—64-12, meddelad 2013-12-19), säkerligen som en lättnad och efterlängtad julklapp för de anställda i NC Advisory AB.
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Nytt förslag om tredjemansrevision – revision eller fishing expeditions?

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, oktober 2013 

Skatterevision behövs för att kontrollera att resultatet av en näringsverksamhet har beräknats korrekt. Det beror framförallt på att svensk inkomstbeskattning av näringsverksamhet bygger på det bokföringsmässiga resultatet.

Läs hela krönikan (pdf) ››

Skatteflykt och EU-rätten

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, maj 2013 

Med Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden i ”Cypern-domen” (HFD 2012 not 30) och ”Scania Metall-domen” (HFD dom 2013-03-15, mål nr 5686-11, 5687-11) har frågan om remedier mot skatteanpassade transaktioner hamnat i ett EU-rättsligt sammanhang.
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Rätt skattesubjekt

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, februari 2013 

Det förekommer då och då att det inte är helt klart vem som haft eller ska tillgodoräknas viss inkomst och således beskattas. Nu är frågan aktuell i diskussionen om beskattningen av förvaltarna av private equity-fonder med investeringar i Sverige...
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Transfer pricing: Räntor på internlån - back on track med Arlanda Express och Attendo

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, december 2012  

För några veckor sedan meddelade kammarrätten i Stockholm dom i målen angående internlån för finansiering av bolaget som driver Arlanda Express (se KR i Sthlm dom 2012-11-13, MEIF Stockholm AB mot Skatteverket, mål nr 6953—6957-11, i fortsättningen Arlanda Express), se tidigare notis i Lexnova.
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Väsentlig skatteförmån - vad är det?

Expertkommentar Blendow Lexnova, oktober 2012, och Dagens Juridik 9 november 2012

I februari i år skrev jag om ränteavdragsbegränsningsreglerna med utgångspunkt i den s.k. ventilens konstruktion med ett rekvisit som påfordrade att ett förvärv av delägarrätter, finansierade med koncerninterna lån, skulle vara affärsmässigt motiverade för att avdrag för räntan på lånet skulle vara avdragsgill.
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Räntesnurror och affärsmässiga skäl

Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, februari 2012 

Industrivärden-domarna, den 6 november 2007, väckte nästan lika stor uppmärksamhet som en annan händelse samma datum flera hundra år tidigare (1632). Högsta förvaltningsdomstolen fann att skatteflyktslagen inte kunde tillämpas på koncerninterna lån, med  hänvisning till domstolens avgörande i det s.k. kommunmålet 2001.
 
Läs hela krönikan (pdf) ››

Skatteflykt i stället för genomsyn - har bubblan i mattan bara flyttat sig?

Dagens Juridik 13 oktober 2010

I min doktorsavhandling Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen (kapitel 7), 1995, analyserade jag hur skatteflyktslagen var konstruerad och hur den förhöll sig till legalitetsprincipen som har stöd i regeringsformen (en av våra grundlagar).

Läs hela krönikan (pdf) ››