Vad är rätt i skattejuridiken?

Anders Hultqvist forskar och undervisar i skatterätt och hjälper till att utreda svårare skatterätttsliga frågor. På den här webben hittar du många av hans artiklar och några undervisningsfilmer. 

Forskning

Huvudinriktningen i Anders Hultqvists forskning har varit inkomstskatterättslig grundforskning, skatterättens rättsteori, konstitutionella krav vid beskattningen, tolkning av skattelag, metodproblemen vid skatteplanering och skatteundvikande förfaranden, den enskildes rättssäkerhet och integritet vid beskattningen samt finansiella sektorns mervärdesbeskattning. Numera sker mycket av utvecklingen i internationellt samarbete, varför metod- och tolkningsfrågor mellan nationell rätt och internationella överenskommelser också tilldrar sig stort fokus. Härutöver deltar Anders i debatten kring aktuella skattefrågor. 

Rättsutredningar

Ibland medverkar Anders också i rättsutredningar eller för att göra en rättslig bedömning i svårare skatterättsliga frågor som uppkommer i praktiken. Det kan vara med anledning av en skatteprocess eller frågor som uppkommer inom en bransch, för en viss typ av tjänster eller i fråga om vissa skatteregler. Arbetet med att göra en sådan rättsutredning ligger i allmänhet mycket nära forskning i skatterätt, men är oftast mer begränsad. I några fall har det t.o.m. föranlett vidare forskning på det aktuella området. Vissa rättsutlåtanden har publicerats av nyhetssajter, eftersom de blivit offentlig handling i en rättsprocess, och andra har givit upphov till en redigerad artikel, men i normalfallet är det beställaren som förfogar över materialet efter eget val. Här publiceras endast sådana som blivit artiklar eller offentliga rapporter.

AKTUELLT

Seminarier på djupet

Ibland behöver vissa frågor diskuteras ordentligt och på djupet. Det kan vara med anledning av ett rättsfall, ny lagstiftning, nya rekommendationer från Skatteverket eller ett problem som uppmärksammats i praktiken. LÄS MER ››


Interaktiva kurser

Utvecklingen inom både pedagogik och teknik har numera möjliggjort större interaktiv medverkan när kurser hålls på distans och med virtuella hjälpmedel. 
LÄS MER ››


Undervisningsfilmer

Undervisningsfilmer produceras löpande och används i olika sammanhang LÄS MER ››


Inspirerande föredrag, kurser & seminarium

Föredrag, kurser och seminarier för små eller stora grupper – välj om det ska vara IRL eller digitalt, inspelat eller streamat.