Forskning

 • ForskningHuvudinriktningen i den forskning jag bedrivit har varit inkomstskatterättslig grundforskning, skatterättens rättsteori, konstitutionella krav vid beskattningen, tolkning av skattelag, metodproblemen vid skatteplanering och skatteundvikande förfaranden, den enskildes rättssäkerhet och integritet vid beskattningen samt beskattning av finansiella instrument och finansiella sektorns mervärdesbeskattning.

  Förutom att dessa områden fortsätter att generera intressanta problem, som behöver lösas, har internationella skattefrågor hamnat alltmer i fokus i min forskning, i synnerhet CFC-regler och internprissättningen i internationella koncerner.

Publicerade arbeten

 • Publicerade arbetenBetänkandet Rättssäkerheten vid beskattningen (SOU 1993:62) som sekreterare i Rättssäkerhetskommittén (offentlig utredning). • Legalityetsprincipen vid inkostbeskattningenLegalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförlaget (numera Norstedts Juridik) 1995 • Moms och finansiella tjänsterMoms och finansiella tjänster Norstedts Juridik 1998

Se även mina publicerade artiklar.

Pågående projekt

 • Deltar i Skattelagstiftningsprojektet vid Stockholms universitet

 • Skattejuridiska lagstiftnings- och metodfrågor, bland annat idén om en Tätningskommission mot bristfällig lagstiftning (se artikel)

 • Internationella koncerners internprissättning (transfer pricing); se artikel

Akademiska uppdrag

 • Handledare
 • Mats Höglund Jur lic 2004 (HHS Stockholm)
 • Teresa Simon Almendahl Jur dr 2005 (Stockholm univ)

Opponent

 • Asbjörn Eriksson Jur lic 1996 (Umeå univ)
 • Oskar Henkow Jur dr 2007 (Lunds univ)

Ledamot i betygsnämnd

 • Magnus Alhager Jur dr 1999 (Uppsala univ)
 • Bettina Banoun Jur dr 2003 (Oslo univ)

Sakkunnig

 • Duncan Bentley Associate Prof 1996 (Bond univ)
 • Antti Laukannen Jur dr 2007 (Helsingfors univ)

Offentliga uppdrag